Obchodné podmienky internetového obchodu

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva") uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.juglogic.com (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany zmluvy.

3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj služieb výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu, telefónu a elektronickej pošty.

4. Zmluva sa spravuje predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve v platnom znení (spolu ďalej len „zákon“) a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Ak kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), zmluva sa spravuje  predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a týmito obchodnými podmienkami. 

5. Predávajúcim je JugLogic s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 372 475, DIČ: 212 038 4706, zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vl. č. 113375/B  (ďalej len „Predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.juglogic.com (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.

6. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

a) kontaktné telefónne číslo: (+421) 948 802 082

b) e-mail: [email protected]

c) bankové spojenie:

Platby v EUR: číslo účtu: 200 105 9580 / 8330 IBAN: SK31 8330 0000 0020 0105 9580 BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX

**Pri zadávaní čísla účtu a ostatných údajov dbajte na ostražitosť, pretože v prípade nesprávneho vyplnenia Vám služba nebude môcť byť následne odoslaná!

7. Predávajúci je oprávnený predávať služby (čo zahŕňa komunikáciu s Kupujúcim, fakturáciu, zasielanie služby a pod.) prostredníctvom (s využitím) Internetového obchodu.

8. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, resp. každý návštevník Stránky, ktorý je zároveň objednávateľom služby a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”). Kupujúci uznáva elektronickú komunikáciu s Predávajúcim predovšetkým prostredníctvom Internetového obchodu, telefónu a e-mailovej komunikácie. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (právnická osoba), uvádza tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČ a DIČ (IČ DPH).

9. Službou je každý produkt zverejnený na Internetovom obchode.

10. Cenový balíček je jednotlivý program, za ktorý si Kupujúci platí a ktorý obsahuje niekoľko druhov služieb. Konkretizácia cenového balíčka sa nachádza v Cenníku.

11. Členstvom sa rozumie účasť Kupujúceho na bezplatných alebo platených službách aplikácie alebo Internetovej stránky; pre získanie členstva je potrebná registrácia na Internetovej stránke.

12.  Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27), tel. 02/58 27 21 72.

Čl. II

Informácie o službe a cene

1. Cena služby uvedená v katalógu Internetového obchodu je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.

2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak, prípadne do platnosti termínu akcie.

3. Informácie službách Predávajúceho sú verejne dostupné na Internetovej stránke. Ceny produktov a služieb Predávajúceho sú upravené aktuálnym cenníkom uvedeným na Internetovej stránke.

Čl. III

Platobné podmienky

1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

a) Prevodom na bankový účet Predávajúceho - Platba prostredníctvom vkladu na bankový účet Predávajúceho, ako variabilný symbol slúži číslo objednávky.

b) Platba prostredníctvom GoPay - Platba vykonaná elektronicky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány s možnosťou platby platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Dinners Club

International. GoPay zodpovedá celosvetovým štandardom a spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky MasterCard SecureCode a Verified by VISA.

2. Faktúra (daňový doklad) je Predávajúcim zvyčajne vystavená až po zaplatení Služieb Kupujúcim. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Kupujúci využívanie Služieb objednal.

3. V prípade zvláštnej dohody je možné uhradiť faktúru zo strany Kupujúceho-podnikateľa až po poskytnutí služieb, v tomto prípade môže Kupujúci-podnikateľ žiadať o vydanie čiastkových faktúr za jednotlivé obdobia.

4. V prípade omeškania Kupujúceho-podnikateľa s úhradou faktúry je Predávajúci oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Týmto úkonom nevznikne Kupujúcemu nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané služby. V prípade omeškania Kupujúceho viac ako 30 dní je Predávajúci oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Predávajúcim alebo podať návrh na súdne vymáhanie pohľadávky. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Predávajúceho.

5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu je Kupujúci povinný uplatniť písomne u Predávajúceho a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

6. Predávajúci vracia Kupujúcim peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

7. Platba musí byť pripísaná na účet Predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.

8. Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho.

Čl. IV

Služby poskytované Kupujúcemu - spotrebiteľovi

1. Pre využívanie Služieb poskytovaných Kupujúcemu-spotrebiteľovi sa vyžaduje ich registrácia na Internetovej stránke. Kupujúci-spotrebiteľ sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a  hesla, zároveň môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Predávajúcemu s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu . V takomto prípade budú údaje bez zbytočného odkladu likvidované a účet Kupujúceho vymazaný. Základný balíček členstva je dostupný zdarma, obsah základného balíčka a obsah rozšírených platených balíčkov sa nachádza v Cenníku.

2. Medzi Služby poskytované Kupujúcim-spotrebiteľovi patrí najmä:

- Prístup do Aplikácie v rozsahu stanovenom cenníkom buď bezplatne, alebo za platený cenový balíček

- Riešenie softwareových a technických problémov týkajúcich sa aplikácie

- Technická podpora pri riešení problémov s aplikáciou

Čl. V

Služby poskytované Kupujúcemu -  podnikateľovi

1. Kupujúci-Podnikateľ je po ukončení úspešnej objednávky oprávnený využívať služby Predávajúceho po dohodnutú dobu.

2. Poplatok za všetky uvedené služby je stanovený v platnom Cenníku.

3. Kupujúcemu-Podnikateľovi sa poskytujú najmä tieto služby:

- Prístup do Aplikácie v rozsahu stanovenom cenníkom buď bezplatne, alebo za platený cenový balíček

- Riešenie softwareových a technických problémov týkajúcich sa aplikácie

- Technická podpora pri riešení problémov s aplikáciou

Čl. VI

Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Kupujúceho na Internetovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Kupujúci vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Kupujúci je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

2. Zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme:

a) e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na [email protected]

b) Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na Internetovom obchode Predávajúceho,

c) telefonickej objednávky,

3. Objednávka musí obsahovať minimálne:

- Meno a Priezvisko

-Fakturačnú adresu, prípadne aj doručovaciu adresu Kupujúceho, ak je iná ako fakturačná,

- IČO, DIČ/IČ DPH, obchodné meno a sídlo,

- Kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail),

- Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby podľa platného cenníka.

4. Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové/telefonické potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí.

5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene a/alebo iných služieb, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje. Poskytnutie Služby objednanej Kupujúcim sa tiež považuje za potvrdenie objednávky.

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby podľa platného Cenníka v deň objednania služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim. Zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.

7. Záväzne akceptovaná objednávka môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Predávajúci  je oprávnený zmenu Objednávky služby podmieniť úhradou administratívneho poplatku, avšak len v prípade ak je Kupujúci fyzická osoba-podnikateľ. Administratívne poplatky za nadštandardné služby sú uvedené v Cenníku.

8. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:


    1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
    2. Vypovedaním Zmluvy.

9. Písomná výpoveď Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na doručovaciu adresu o ktorej má druhá strana vedomosť. Výpoveď možno doručiť aj prostredníctvom e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť odstupné, ak Kupujúci predčasne ukončí zmluvu inak ako dohodou. Výpovedná lehota je 30 dní odo dňa doručenia výpovede.

10. Ak bez zavinenia Predávajúceho  zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Kupujúcim, Kupujúcemu nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Predávajúci nezodpovedá.

Čl. VII

Zodpovednosť za škodu

1. Kupujúci sa zaväzuje, že ak budú voči Predávajúcemu z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky Kupujúci uspokojí a Predávajúceho v celom rozsahu odškodní.

2. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá môže Kupujúcemu alebo tretím osobám vzniknúť používaním Internetovej stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

3. V prípade omeškania Kupujúceho je Predávajúci oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Kupujúcemu. Týmto úkonom Kupujúcemu nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Čl. VIII

Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

1. Druh a množstvo služieb v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2.Kupujúcemu doklady v písomnej alebo elektronickej forme potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Predávajúci nezodpovedá za:

Prípadné nedodanie služby, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednanú službu prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť.

2. Zaplatiť za službu kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Čl.  IX

Stornovanie objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky, zaslaním žiadosti na adresu [email protected]. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. X

Ochrana a spracovanie osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich zo zmluvy podľa zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednanej služby, vybavením prípadnej reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a v prípade, že Kupujúci nakupuje v rámci podnikateľskej činnosti aj IČO, DIČ/IČ DPH, obchodné meno a sídlo.

4. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas so spracovaním na obdobie najviac 3 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, ústne telefonicky alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou banky a spoločnosti zabezpečujúcej platobnej brány, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese [email protected].

Článok XI. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.  2. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal obchodné podmienky a porozumel ich zneniu. 3. Tieto obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 22. mája 2018. 

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím zmluvy.